سرور مجازی استاندارد آلمان

سرور مجازی استاندارد آلمان − ۱ گیگابایت
سرور مجازی استاندارد آلمان − ۲ گیگابایت
سرور مجازی استاندارد آلمان - ۳ گیگابایت
سرور مجازی استاندارد آلمان − ۴ گیگابایت
سرور مجازی استاندارد آلمان − ۶ گیگابایت
سرور مجازی استاندارد آلمان − ۸ گیگابایت